Thamshavnbanens Venner

...med en bred interesse for et smalt spor!

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
Home Informasjon
Informasjon

Styret

E-post Skriv ut PDF

Styret har siden årsmøtet 25. mars 2017 følgende sammensetning:

Leder: Inge Helgeton
Nestleder: Finn Hegle
Sekretær: Aud Inger Kalseth
Kasserer: Gerd Melvold
Styremedlem: Jann Eirik Evensen
Styremedlem: Harald Sverre Nilssen
Styremedlem: Odd Arne Moe
Revisor: Ivar Gjervan
Sist oppdatert fredag 21. april 2017 09:19
 

Om oss

E-post Skriv ut PDF

Thamshavnbanens Venner er en upolitisk, ideell forening som arbeider for å bevare jernbanemateriell, bygninger og andre faste anlegg på Thamshavnbanen, samt drift med materiellet på deler av banen med utgangspunkt på Løkken Verk.

Medlemsskap i Thamshavnbanens Venner er åpent for alle.

For mer informasjon om Thamshavnbanen, rutetider og åpningstider, se hjemmesidene til ORKLA Industrimuseum.

 

Hvor finner du oss? Se Google Maps til venstre!

Thamshavnbanens Venner
Postboks 19
7331 Løkken Verk 

Sist oppdatert torsdag 08. mai 2014 22:49
 

Kontaktinfo

E-post Skriv ut PDF

Du kan komme i kontakt med oss på flere måter:

 

Telefon Inge Helgeton (leder): 905 29 190

 

 

Vår postadresse er:

Thamshavnbanens Venner
Postboks 19
7331 Løkken Verk

 

Thamshavnbanens Venner er registrert i Frivilighetsregisteret, org. nr. 985 551 065. ThbV er også mottager av Grasrotandelen.

Sist oppdatert lørdag 22. april 2017 13:03
 

Vedtekter Thamshavnbanens Venner

E-post Skriv ut PDF


§ 1 FORMÅL
Thamshavnbanens Venner er en upolitisk, ideell forening som arbeider for å bevare jernbanemateriell, bygninger og andre faste anlegg på Thamshavnbanen, samt drift med materiellet på deler av banen med utgangspunkt på Løkken Verk.

Thamshavnbanens Venner søker samarbeid med beslektede foreninger og andre instanser hvor dette er naturlig. Thamshavnbanens Venner er en selvstendig juridisk person.

Thamshavnbanens Venner har et nært samarbeid med eierstiftelsen ORKLA Industrimuseum, og Museene i Sør-Trøndelag avd. ORKLA Industrimuseum. Samarbeidet er regulert av den til enhver tid gjeldende samarbeidsavtale.

Thamshavnbanens Venner kan bidra med rekruttering og opplæring av personale på stasjoner og i tog.

I tillegg til de restaureringsoppgaver som kan foretas over budsjettene for ORKLA Industrimuseum og Museene i Sør-Trøndelag avd. ORKLA Industrimuseum, kan Thamshavnbanens Venner av egne midler finansiere spesielle restaureringsprosjekter.

§ 2 MEDLEMSSKAP
Medlemsskap i Thamshavnbanens Venner er åpent for alle. Medlemskapet er gyldig først når kontingenten er betalt. Medlemskontingentens størrelse fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 16 år betaler halv kontingent. Medlemskontingenten forfaller til betaling 1. mai. Medlemskapet løper vanligvis til det blir skriftlig oppsagt. Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingenten ved årsskiftet, kan bli strøket av medlemskartoteket.

§3 ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 30. mars. Innkallelsen skal skje med minst fjorten dagers varsel vedlagt årsberetning og regnskap.

Forslag til forandringer av foreningens vedtekter skal være styret i hende før 1. februar, og skal vedlegges innkallelsen sammen med styrets begrunnede standpunkt til forslagene. Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de tilstedeværende. Øvrige saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars.

Adgang til årsmøtet har alle medlemmer over 16 år som har betalt kontingent for foregående år.

§ 4 STYRE
Styret i Thamshavnbanens Venner består av sju personer som er over 16 år, og som er medlemmer av foreningen. Medlemmene i styret velges for to år av Årsmøtet.

Hvert andre år velges leder, kasserer og to styremedlemmer. Det andre året velges nestleder, sekretær og ett styremedlemmer.

Foreningens styre fungerer som valgkomite.

Lederen, eller den han bemyndiger, er styrets saksbehandler. Styret leder foreningens virksomhet.

Styremøte holdes etter sammenkallelse av lederen, eller når to styremedlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer er til stede på styremøtet. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Det føres åpen protokoll.

Styret vedtar budsjett for foreningens virksomhet.

§ 5 FORVALTNING
Årsmøtet foretar valg av revisor. Regnskapsåret følger kalenderåret. Avsluttet regnskap skal foreligge i revidert stand til det ordinære årsmøtet.

Styret kan utnevne komiteer, utvalg og enkeltpersoner til å bistå med den daglige drift. Styret har ansvar for at det blir holdt medlemsmøter og andre tiltak som kan skape god kontakt og innsatsvilje innen foreningen. Medlemmene skal holdes godt orientert om foreningens virksomhet.

Styret bidrar til at alle som tjenestegjør under banens drift har den nødvendige innsikt og opplæring i sine gjøremål. Driften av jernbanen og vedlikeholdet av materiell m.m. skal foregå etter de gitte retningslinjer, og skal så langt som mulig gjennomføres på en slik måte at banen i sin helhet framstår som et autentisk, levende jernbanemuseum.

§ 6 REPRESENTASJON
Den daglige representasjon og ledelse forestås av lederen eller den han bemyndiger. Prokura innehas av lederen og nestlederen. Medlemmer forøvrig må ikke uoppfordret handle i eller benytte seg av foreningens navn.

Misbruk av foreningens tillit kan føre til utelukkelse fra tillitsverv etter styrevedtak. Ved grov eller gjentatt forseelse kan styret med minst fire stemmer beslutte eksklusjon fra foreningen. Slikt styrevedtak kan ankes til årsmøtet, dog uten oppsettende virkning.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Etter styrevedtak eller innkommet krav fra minst 15 medlemmer innkalles til ekstraordinært årsmøte. Denne holdes senest 30 dager etter at lovlig krav er innkommet, og innkallelse med 14 dagers skriftlig varsel.

På et slikt ekstraordinært årsmøte kan bare behandles de saker som er årsak til innkallelse.

§ 8 SALG
Salg og avhendelse av enkeltgjenstander som tilhører foreningen kan, i mindre utstrekning, foretas av styret etter vedtak med 2/3 flertall. Oppløsning av foreningen kan kun foretas på ekstraordinært årsmøte med tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende. Foreningens aktiva avhendes etter årsmøtets bestemmelse, og i forståelse med Orkla ASA, Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren i Sør-Trøndelag med sikte på fortsatt ivaretakelse i Orkdal og Meldal kommuner.Vedtatt på årsmøte 20. mars 2010

Sist oppdatert lørdag 22. april 2017 13:02
 Bli medlem!

Medlemsskap i Thamshavnbanens Venner koster kr 250,- pr år. Du vil motta medlemsbladet Metersporet med ca. 4 utgivelser i året.
E-postadresse:
Navn
Adresse & telefonnr:
For å forhindre spam så har vi et sikkerhetsspørsmål: Hvor mange øyne har en normal person?

FACEBOOK